Chính sách quyền riêng tư | Wiki Game

Chính sách quyền riêng tư – Wiki Game

GameIn, Inc. (còn được gọi là “Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và coi đây là một trách nhiệm xã hội quan trọng để quản lý thông tin đó một cách thích hợp và để hoàn thành trách nhiệm này, chúng tôi sẽ tuân thủ Luật Liên quan đến Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định hiện hành khác, đồng thời cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) xác định các điều khoản liên quan đến cách Công ty xử lý thông tin người dùng bao gồm thông tin cá nhân được sử dụng liên quan đến các dịch vụ “Wiki Game” (“Dịch vụ”) do Công ty cung cấp. Chính sách mô tả những điều sau:

(1) Các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập chúng

(2) Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để làm gì và như thế nào

(3) Chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập được với các bên thứ ba

(4) Tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

I. Thông tin chúng tôi thu thập và cách thức thu thập

1. Trong Chính sách, “thông tin người dùng” có nghĩa là thông tin liên quan đến việc nhận dạng người dùng Dịch vụ, lịch sử hành vi trên các dịch vụ truyền thông và thông tin khác được tạo ra hoặc tích lũy liên quan đến việc đặt hàng tài liệu in và thông tin chúng tôi thu thập theo chính sách.

2. Người dùng dưới 16 tuổi phải được sự đồng ý của người giám hộ để sử dụng Dịch vụ theo quy trình quy định của chúng tôi (trừ những dịch vụ mà người dùng dưới 16 tuổi bị cấm sử dụng).

3. Chúng tôi yêu cầu và thu thập thông tin cá nhân sau đây của người dùng Dịch vụ bằng các phương pháp thu thập sau.

(1) Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

   • Địa chỉ email
   • Địa chỉ nhà
   • Ngày sinh
   • Giới tính
   • Thông tin khác mà bạn điền vào biểu mẫu do chúng tôi chỉ định

(2) Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ

   • Thông tin thiết bị
   • Thông tin trên nhật ký truy cập (bao gồm cả địa chỉ IP)
   • Thông tin về cookie

4. Đối với việc sử dụng cookie trong đoạn trên, bạn có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý với những điều sau:

(1) Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie đến thiết bị của bạn từ máy chủ của chúng tôi.

(2) Để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trong các Dịch vụ, chúng tôi có thể truy cập và sử dụng cookie do chúng tôi truyền và được lưu trữ trong thiết bị của người dùng.

(3) Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie, xóa cookie, vô hiệu hóa hoặc giới hạn chức năng của cookie thông qua cài đặt thiết bị hoặc trình duyệt của bạn, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ.

(4) Các công ty phân phối quảng cáo của bên thứ ba, chẳng hạn như Google, Yahoo, i-mobile, AMoAd, và FLUX có thể sử dụng cookie để phân phối quảng cáo hiển thị dựa trên lịch sử duyệt web của người dùng đã duyệt qua các trang web của Dịch vụ (bao gồm phân phối quảng cáo của mạng quảng cáo). Các công ty phân phối quảng cáo của bên thứ ba và các đối tác của họ có thể hiển thị quảng cáo dựa trên thông tin truy cập của bạn vào các trang web của Dịch vụ hoặc các trang web khác. Lưu ý rằng thông tin liên quan đến cookie và những thứ tương tự được các công ty phân phối quảng cáo bên thứ ba mua lại sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của họ.

(5) Bạn có thể truy cập các trang chọn không tham gia được cung cấp trong các trang web của các công ty phân phối quảng cáo bên thứ ba được quy định trong đoạn trên để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie và những thứ tương tự của các công ty phân phối quảng cáo bên thứ ba và mạng quảng cáo.

II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

Thông tin người dùng thu thập được sẽ được gửi đến văn phòng của chúng tôi đặt tại Việt Nam. Mục đích của việc sử dụng thông tin người dùng như sau:

a. Cho phép bạn đăng ký với tư cách là người dùng Dịch vụ, xác minh danh tính và cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện Dịch vụ;

b. Cung cấp hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến Dịch vụ;

c. Xử lý vi phạm các điều khoản và điều kiện liên quan đến Dịch vụ và Chính sách (sau đây được gọi là “các điều khoản và điều tương tự.”);

d. Thông báo việc sửa đổi các điều khoản và những điều tương tự liên quan đến Dịch vụ;

e. Chuẩn bị dữ liệu thống kê được xử lý thành biểu mẫu không xác định được cá nhân;

f. Phân phối hoặc hiển thị quảng cáo của Công ty hoặc các bên thứ ba;

g. Tiến hành các hoạt động tiếp thị và các hoạt động tương tự;

h. Sử dụng cho các hành động ngẫu nhiên của các hoạt động trên.

III. Công bố thông tin chúng tôi thu thập cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn có trong thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước từ bạn, ngoại trừ các trường hợp được phép tiết lộ dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào khác, tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a. Khi chúng tôi giao phó toàn bộ hoặc một phần quy trình xử lý thông tin người dùng cho người khác trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;

b. Khi thông tin người dùng được chuyển do kết quả của việc chuyển giao kinh doanh như sáp nhập hoặc các lý do khác;

c. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin người dùng với một cá nhân hoặc doanh nghiệp cụ thể, bạn sẽ được thông báo trước hoặc có thể dễ dàng tìm hiểu về việc chia sẻ thông tin người dùng của bạn, (các) mục thông tin người dùng sẽ được chia sẻ, phạm vi người hoặc doanh nghiệp chia sẻ thông tin người dùng, mục đích sử dụng, tên hoặc địa chỉ (trong trường hợp là tập đoàn, tên của người đại diện) của cá nhân hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý thông tin người dùng.

IV. Các biện pháp kiểm soát an ninh

Chúng tôi lưu trữ thông tin người dùng một cách an toàn trên máy chủ trong một môi trường mà bên thứ ba không thể truy cập được và thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, phá hủy, giả mạo hoặc truy cập trái phép vào thông tin người dùng.

V. Truy cập thông tin cá nhân của bạn

1. Nếu bạn yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của mình do chúng tôi nắm giữ dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và bất kỳ quy định hiện hành nào khác, sau khi xác thực danh tính để xác minh yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao thông tin cá nhân của bạn (chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi không giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn). Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những trường hợp mà chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp các bản sao đó theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc bất kỳ quy định hiện hành nào khác. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin người dùng không tương ứng với thông tin cá nhân.

2. Đối với một bản sao thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tính phí (1 triệu VNĐ cho mỗi trường hợp).

VI. Chỉnh sửa thông tin cá nhân và tạm ngừng sử dụng

1. Khi chúng tôi được yêu cầu chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân, sau khi xác thực danh tính của bạn để xác minh yêu cầu của bạn, chúng tôi tiến hành các cuộc điều tra cần thiết và dựa trên kết quả điều tra, chúng tôi chỉnh sửa nội dung thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ hoặc tạm ngừng sử dụng thông tin, v.v., và thông báo cho bạn theo đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi quyết định không sửa chữa hoặc tạm ngừng sử dụng, v.v. dựa trên lý do hợp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn phù hợp.

2. Đoạn trên không áp dụng khi chúng tôi không có nghĩa vụ chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân, v.v. theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc bất kỳ quy định hiện hành nào khác.

3. Bất kể các quy định của khoản 1, nơi cần phải trả một chi phí đáng kể để chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân, v.v. hoặc nơi khó thực hiện chính xác hoặc tạm ngừng sử dụng v.v. vì lý do khác và có thể áp dụng các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thay thế đó thay cho việc tạm ngừng sử dụng, v.v.

VII. Thay đổi chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể xem xét quy trình và xử lý thông tin người dùng khi thích hợp và sẽ cố gắng cải tiến liên tục. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách khi cần thiết.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Chính sách, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về chính sách bảo mật đã được sửa đổi. Khi luật pháp yêu cầu sự đồng ý của bạn để sửa đổi Chính sách, chúng tôi sẽ lấy sự đồng ý của bạn theo phương thức do chúng tôi quy định.

VIII. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách hoặc các phương thức xử lý thông tin của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

GameIn, Inc.

E-mail: [email protected]